top of page

REGULAMIN SKLEPU VITAEM.PL

Regulamin: Zasady sklepu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Definicje

1.  FIRMA/ Sprzedawca – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.vitaem.pl prowadzony jest przez KARALEU Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskej, 89/1, 85-022. Wpisaną do KRS pod nr 0000869414 w dniu 13.11.2020, NIP 9671440854, REGON: 38750243400000. Dane kontaktowe: e-mail: info@karaleu.com, telefon: +48 22 389 7778


2. Sklep - sklep internetowy, znajdujący się pod adresem www.vitaem.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym i za pośrednictwem którego sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną


2. Towar – Towar, który może być przedmiotem obrotu (sprzedaży), dostępny do kupienia w sklepie.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto w sklepie.

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca w sklepie zakupów.

5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu internetowego Vitaem.pl niewiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Usługa – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom dokonania zakupu Towaru wybranego spośród dostępnych w sklepie.


7. Odwiedzający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza sklep nie będąc jednocześnie zalogowana jako Użytkownik lub nie posiadająca konta w sklepie.


8. Praca graficzna – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 21 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)


9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu internetowego Vitaem.pl w związku z prowadzoną działalnością.


10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


11. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta Dz.U.2020.0.287 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).


12. Regulamin – niniejszy regulamin, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144 poz. 1204. z późn. zm.)


§2. Podstawy prawne
Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.§3. Wymogi techniczne

W celu korzystania z Vitaem.pl wymagane jest:

a) dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do sklepu pod adresem internetowym www.vitaem.pl, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,

b) posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).


§4. Wymogi prawne

1. Każdy Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z sklepu.

2. Każdy Użytkownik oraz Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.


§5. Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez FIRMĘ za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.Vitaem.pl.


II KORZYSTANIE Z USŁUGI


§6. Cel Usługi

Głównym celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom oraz Odwiedzającym zakupu Towaru.


§7. Należyta staranność

FIRMA dokłada należytej staranności celem świadczenia Usługi na najwyższym poziomie.


§8. Brak wymogu rejestracji

1. Przeglądanie asortymentu dostępnych Towarów w sklepie nie wymaga rejestracji.

2. Zakup Towarów w sklepie nie wymaga rejestracji.


§9. Rejestracja konta

1. W celu rejestracji w sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin sklepu.

2. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.


§10. Logowanie

Po zarejestrowaniu się w sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.


§11. Usuwanie konta

W celu usunięcia konta Użytkownika ze  sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: info@karaleu.com


 §12. Zaproszenie do zawarcia umowy

Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepa stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


§13. Ceny

Ceny Towarów wskazanych w Sklepie:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.


§14. Zmiany cen

FIRMA zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.


§15. Dostawa

1. FIRMA zamieszcza na podstronie Sklepu przedstawiającej dany Towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem paczkomatów Inpost lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru.

2. Na terenie Polski oraz poza terenem Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem paczkomatów Inpost lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub punkt odbioru.

3. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za nałożenie ewentualnych opłat celnych ustalonych przez docelowy kraj przy wysyłce paczki poza granice Polski.

4. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

5. Dostępne sposoby dostawy :

a) Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.

b) Punkty odbioru.

c) Odbiór w paczkomatach InPost.

6. Koszty dostawy są wskazywane w sposób nie budzący wątpliwości w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

7. Maksymalny czas realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego FIRMY w przypadku płatności z góry (płatności elektroniczne) lub od dnia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem

8. Po przekazaniu paczki Kurierowi FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Nieodebranie paczki przez Klienta

b) Odmowę przyjęcia paczki przez Klienta

c) Odebranie paczki przez osobę do tego nieupoważnioną


§16. Proces składania zamówienia

1. Proces zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku "Dodaj do koszyka" na stronie danego produktu w slepie internetowym Vitaem.pl. Kolejnym krokiem jest wejście na stronę koszyka i wybranie sposobu płatności i dostawy zamówienia. Następnie należy zalogować się lub złożyć zamówienie jako Odwiedzający. W obu przypadkach należy podać dane adresowe oraz dane pozwalające na dalszy kontakt z Klientem. Wówczas pojawi się podsumowanie zamówienia zawierające wszelkie istotne informacje w tym w szczególności koszty, opis towaru, informacje dotyczące dostawy oraz informacje o prawach przysługujących konsumentowi w związku z dokonaniem zakupu. Ostatnim krokiem procesu zamówienia jest kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

2. FIRMA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłoby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, propagujących przemoc, treści pornograficznych, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i uznanych powszechnie za naganne moralnie.

3. Nieopłacone zamówienie zostanie automatycznie anulowane po 7 dniach.


§17. Płatności

1. FIRMA umożliwia następujące metody płatności:

a) Szybki przelew internetowy lub karta kredytowa - realizowany za pośrednictwem serwisu PayU.pl

– spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495

b) Przelew na konto bankowe - czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zarejestrowania środków na rachunku bankowym FIRMY - numer konta bankowego: 10 1050 1139 1000 0090 3236 4151 (ING Bank Śląski)

 c) Za pobraniem. Maksymalna kwota zamówienia, dla którego realizujemy płatność za pobraniem to 200zł. - opcja dodatkowo płatna - koszt 15zł.


§18. Warunki i zasady korzystania z promocji

1. Promocje w sklepie internetowym Vitaem.pl trwają okresowo. Czas trwania każdej promocji jest określony przez FIRMĘ w ofercie komunikującej daną promocję.

2. Każdemu Uczestnikowi promocji zostaną wysłane produkty objęte promocją lub zostaną naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie.

3. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami w Sklepie.


§19. Reklamacje

1. FIRMA jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. FIRMA jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży.

W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu FIRMA zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował FIRMĘ przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a FIRMA nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,

d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,

e) w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez FIRMĘ lub osobę trzecią, za którą FIRMA ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od FIRMY.

3. FIRMA jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa FIRMA jest odpowiedzialna również za istnienie prawa.

4. FIRMA jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Towar można wówczas zareklamować, jedynie jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Klientowi w momencie zakupu.

5. FIRMA odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

6. Klient ma rok od dnia zauważenia wady na złożenie żądania wynikającego z rękojmi względem FIRMY.

7. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do FIRMY reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany Towaru na nowy,

b) naprawy Towaru,

c) obniżenia ceny,

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od Klienta.

8. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, FIRMA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:

a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla FIRMA albo

b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

9. FIRMA w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

10. Warunkiem koniecznym, aby FIRMA rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) do FIRMY pod adres: KARALEU Sp. z o.o. ul. Długa, 5, 85-034 Bydgoszcz. Koszt dostawy Towaru pokrywa FIRMA do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przy zakupie Towarów w Sklepie.

11. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar FIRMA w miejscu, w którym Towar się znajduje.

12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – FIRMA, w zależności od przedstawionego żądania, naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

13. FIRMA zwraca Klientowi koszty poniesione w związku z postępowaniem reklamacyjnym w tym w szczególności koszty dostawy Towaru (zwrotu oraz wysyłki) do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w Sklepie.

14. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

15. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

b) Jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

16. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

17.Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej umowy możesz uzyskać korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów.

18. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

19. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

20. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR - ec.europa.eu/consumers/odr

21. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.


§20. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową lub będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie bez podawania przyczyny przez okres 14 dni od daty złożenia zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta Towar nie może być uszkodzony ani też wykazywać śladów użytkowania. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty.

2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu lub na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawach konsumenckich.

5. Koszt przesyłki Towaru do Klienta oraz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy ponosi FIRMĄ do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w Sklepie. Koszt transportu zostaje doliczony do wartości Towaru i zostaje zwrócony na konto wskazane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

6. Towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub formularzem zwrotu należy odesłać na adres: KARALEU Sp. z o.o. Ul. Długa,5 85-034 Bydgoszcz.

7. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. W przypadku Klienta, który jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, i który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy zawierana przez tę osobę umowa miała dla niej charakter zawodowy oraz czy odstąpienie od umowy było możliwe. Sprzedawca niniejszym zastrzega, iż w przypadku braku ziszczenia się tych przesłanek jest on uprawniony do nieuwzględnienia oświadczenia Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy.


§21. Dostępność Usługi

1. FIRMĄ w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepa z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. FIRMA dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony www.Vitaem.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony www.Vitaem.pl.


§22. Korzystanie ze sklepu Vitaem.pl

Użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu, w tym dokonywać zakupu Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu.


III POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§23. Kontakt z Vitaem.pl

W celu skontaktowania się z FIRMĄ należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: info@karaleu.com


§24. Ważność postanowień

W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


§25. Właściwość sądu

1. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem lub Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta a FIRMĄ rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby FIRMY.

2. W przypadku sporu między Użytkownikiem lub Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta a FIRMĄ, Użytkownik lub Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.


§26. Obowiązujące przepisy

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.


§27. Blokowanie wysyłanych wiadomości

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub Klienta.


§28. Zmiana Regulaminu

1. Regulamin może zostać zmieniony przez FIRMĘ z zastrzeżeniem, że zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony do wglądu Użytkownikom, Klientom oraz Odwiedzającym na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.

2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z Firmą w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie aby poinformować o braku zgody.

3. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przez Firmą, konto Użytkownika zostanie usunięte ze Sklepu Vitaem.pl, a nowe postanowienia Regulaminu nie będą miały wobec niego zastosowania.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


§29. Dostępność Regulaminu

Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej www.vitaem.pl/regulamin  w formacie umożliwiającym pobranie go na dysk twardy oraz wydruk.


§30. Załącznik

Regulamin posiada dwa załączniki. Pierwszym załącznikiem jest Formularz odstąpienia o d umowy. Drugim załącznikiem jest Polityka Prywatności, która zawiera postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych.


§31. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 października 2021 roku.

Załącznik nr 1 Link do formularza odstąpienia od umowy: https://www.vitaem.pl/info

Załącznik nr 2 Link do polityki prywatności:

Regulamin: Tekst
bottom of page